เด็กจุฬาฯกวาดเรียบแอดมิชชั่นส์อันดับหนึ่ง10 คณะ

พฤษภาคม 8, 2009 at 2:22 pm (เรื่องการศึกษา) (, , , , )

เด็กจุฬาฯกวาดเรียบแอดมิชชั่นส์อันดับหนึ่ง10 คณะ

สกอ.พร้อมประกาศผลแอดมิชชั่นส์ 18.00 น. 7 พ.ค.นี้ เผยรายชื่อนร.ได้คะแนนอันดับหนึ่ง 10 คณะ ชี้จุฬาฯกวาดเรียบ “ชัยวุฒิ”ฝากนร.พลาดหวังแอดมิชชั่นส์ ยังมีโอกาสอีกมากมาย แจ้งนร.มีปัญหาแอดมิชชั่นส์ ด้านการเงิน สอบถาม-ร้องเรียน ผ่านศูนย์เฉพาะกิจฯ โทร. 0-2610-5416-17 และ CALL Center 0-2576-5555,0-2576-5777 ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ร่วมแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์ ประจำปี 2552 โดยจะประกาศผลทางเว็บไซด์ ของ สกอ. ที่ cuas.or.th และเว็บไซต์ที่ร่วมประกาศผล อีก 17 เว็บไซต์ รวมทั้ง Call Center 0-2576-5555,0-2576-5777 ในวันที่ 7 พ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

นายชัยวุฒิ กล่าวว่าปีนี้มีผู้สมัครแอดมิชชั่นส์ ประจำปี2552 จำนวนทั้งหมด 119,446 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 82,576 คน โดยจะสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 13-15 พ.ค.นี้ สำหรับปีนี้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา จำนวน 10 ราย คือ นายรวินทร์ เหราบัตย์ จาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนนร้อยละ 89.24 น.ส.กัญญารัตน์ อาจชน ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย ได้คะแนนสูงสุดของ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนร้อยละ 88.41 นายธัชพล เพชรศิริพันธุ์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร้อยละ 87.71 น.ส.บุญญาดา ปลั่งศิริ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ร้อยละ 87.54

น.ส.ศศิลดา ศิริรุ่งเรือง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร้อยละ 87.07 น.ส.นันทิชา เรืองชัยนิคม ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร้อยละ 83.07 นายกรกวิน พิชญโยธิน ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร้อยละ 82.21 นายธีรวีร์ กุระเดชภพ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ร้อยละ 82.12 นายศศิพงศ์ ลียวัฒนานุพงศ์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ร้อยละ 81.97 น.ส.พูลทรัพย์ อารีกิจ ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะจิตวิทยา จุฬาฯ ร้อยละ 81.55 ส่วนนักเรียนพิการทางสายตาที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบแอดมิชชั่นส์ในปีนี้มี 1 คน คือ นายสุวิช อินทรนุกูลกิจ สอบได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

อย่างไรก็ตามสำหรับปีนี้มีคณะที่มีผู้สมัครมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (มศว.)มีผู้สมัครจำนวน 4,285 คน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มศว. มีผู้สมัครจำนวน 3,030 คน และคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีผู้สมัครจำนวน 2,598 คน
นายชัยวุฒิ กล่าวต่อว่า สำหรับนักเรียนที่พลาดหวังจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ยังมีโอกาสที่จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ยังเปิดรับเพิ่มเติม อาทิ คณะสังคมศาสตร์ โครงการพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ ,คณะวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์, ม.เชียงใหม่ รับคณะบริหารธุรกิจ,วิศวกรรมศาสตร์,นิติศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ โดยสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของ สกอ.

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า สกอ. ยังได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ยากจนปีการศึกษา 2552 โดยจะให้คำปรึกษากับนักศึกษาใหม่ในปีนี้ที่มีฐานะยากจน ซึ่งอาจจะมีปัญหาเงินลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าหอพัก ค่าครองชีพ เป็นต้น ทั้งเป็นช่องทางให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินและอุปการะนักศึกษายากจน รวมทั้งให้คำปรึกษากับนักเรียนที่พลาดหวังจากการสอบแอดมิชชั่นส์ด้วย โดยศูนย์นี้จะเปิดตั้งแต่วันนี้(7 พ.ค.)เป็นต้นไป เวลา 8.30-20.00 น. หมายเลข 0-2610-5416-17 และ CALL Center 0-2576-5555,0-2576-5777 สอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสอบถามการกู้ยืมเรียนได้ที กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรื อ กยศ. 0-2610-4888

“ขอเน้นย้ำกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ว่า สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้จัดสรรจำนวนทุนให้กับสถาบันอุ ดมศึกาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ขอให้มหาวิทยาลัยประสานกับสำนักงานกองทุนฯเพื่อทราบข้อมูลจำนวนทุนที่ได้รับ จัดสรร และขอความร่วมมือสถาบันในการชะลอการเก็บเงินค่าลงทะเบียนไว้ก่อน สุดท้ายของให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการในเรื่องการอนุมัติกู้ยืมให้กับนัก ศึกษาโดยเร็ว”นายชัยวุฒิกล่าว

นายรวินทร์ เหราบัตย์ หรือน้องต้น นักเรียนชั้นม.6 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา จบด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม 3.99 สอบติดอันดับหนึ่งคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนนสูงสุด 89.24 กล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ตนเองสอบได้คะแนนสูงสุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เพราะเป็นคณะที่ใฝ่ฝันที่จะเข้าเรียนมาตั้งแต่เด็กๆ เนื่องจากสนใจเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศไทย และต่างประเทศ อีกทั้งกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรเรียนรู้ และประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง ซึ่งตนเองไม่อยากให้ประเทศไทยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญบ่อยๆ แต่หากอนาคตจบคณะนิติศาสตร์แล้วอยากทำงานกับบริษัทกฎหมายต่างชาติมากกว่า เพราะกฎหมายของประเทศไทยดูยุ่งยาก และมีการแก้ไขบ่อยครั้ง

นายรวินทร์ กล่าวต่อว่าสำหรับการเตรียมตัวในการสอบแอดมิชชั่นส์ ยอมรับว่าเตรียมตัวไม่ดี และไม่ได้อ่านหนังสือตามที่ตั้งใจไว้ แต่โชคดีที่ตอนเรียนในห้องเรียนตั้งใจเรียนพอสมควร และรู้จักตนเองว่าอยากสอบเข้าคณะอะไร ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือวิชาอะไรบ้าง อีกทั้งเมื่อเลิกเรียนก็มีทบทวนอ่านหนังสือเรียน ควบคู่กับการเรียนกวดวิชา เพื่อทบทวนความรู้เพิ่มเติม จึงอยากให้น้องๆ ที่ต้องสอบแอดมิชชั่นส์ใน ปีการศึกษาหน้า เตรียมตัวให้ดี และวางแผนการอ่านหนังสือ เพราะหากไม่รู้จักตนเอง และไม่มีความพร้อม ก็เป็นเรื่องอยากที่จะทำความฝันให้เป็นจริง

น.ส.กัญญารัตน์ อาจชน ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย ซึ่งสอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก แค่สอบติดก็ดีใจแล้ว แต่เมื่อทราบว่าได้อันดับที่หนึ่งก็ยิ่งดีใจมากยิ่งขึ้น โดยคณะอักษร ใช้วิชาภาษาอังกฤษ จีน ภาษาไทย สังคมศึกษา ในการสอบเข้า ซึ่งเป็นวิชาที่ชอบ จึงรู้สึกสนุกกับการเตรียมตัว ไม่กดดัน และที่เลือกเรียนภาษาจีนเพราะเป็นภาษาสำคัญไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของโลกก็มีคน จีนอาศัยอยู่ เราจะได้ใช้เพื่อติดต่อการค้า เพราะจีนเป็นประเทศใหญ่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยในอนาคต

“ส่วนเคล็ดลับการเรียนนั้น ยึดหลักว่า การทบทวนสิ่งที่เรียนมาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และจะค่อยๆอ่านหนังสือสะสมความรู้ และทบทวนตลอดเวลา ไม่โหมหรืออัดแน่นในช่วงใกล้สอบ จัดเวลาเรียนพิเศษให้เหมาะสมรู้จักขีดจำกัดของตนเอง โดยเน้นเรียนตอนปิดเทอม ส่วนช่วงเปิดเทอมก็จะเรียนพิเศษให้น้อยลงและใช้เวลาในการทบทวนเนื้อหา สำหรับเพื่อนๆ ที่พลาดหวังจากการแอดมิชชั่น ขอเป็นกำลังใจให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือไม่ แต่อยู่ที่การปฏิบัติตัวเป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม ขอให้เรามั่นใจว่าเรามีศักยภาพ ไม่ว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยใด ก็ประสบความสำเร็จได้แน่นอน” น.ส.กัญญารัตน์ กล่าว

นายธัชพล เพชรศิริพันธุ์ หรือน้องนัทธ์ นักเรียนชั้นม.6 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา จบด้วยเกรดเฉลี่ย 3.97 สอบติดอันดับหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่าเลือกอันดับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นคนที่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมทั้งญาติของแม่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพวิศวกรรม ทำให้รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ดี และใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็ก

“พ่อแม่ เป็นโปรแกรมเมอร์ ของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งตอนผมเลือกคณะนั้น พ่อแม่ได้ให้คำปรึกษา และให้ผมมีสิทธิ์เลือกคณะด้วยตนเอง ซึ่งคณะวิศวะเป็นคณะที่ผมอยากสอบเข้ามากตั้งแต่ ดังนั้น ก่อนสอบแอดมิชชั่นส์ ผมจะทบทวนตำราเรียนโดยการฝึกหัดทำโจทย์คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เยอะๆ ส่วนเรียนกวดวิชาเคยเรียนครั้งเดียว ก่อนขึ้นม.6 ส่วนหลังจากนั้นไม่ได้เรียน เพราะรู้สึกว่าหากฝึกทำโจทย์บ่อยๆ จะทำให้สามารถทำข้อสอบ และเข้าใจเนื้อหาได้ดีมากขึ้น จึงอยากให้น้องๆ ค้นหาตนเองให้เจอว่าอยากเรียนอะไร และเมื่อรู้แล้วก็ตั้งใจเรียนในวิชาเหล่านั้น อีกทั้งการเรียนในร.ร.ก็ไม่ควรเรียนอย่างเดียว ควรทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วย เพราะการทำกิจกรรมเป็นการเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้การเข้าสังคม”นายธัชพล กล่าว

น.ส.ศศิลดา ศิริรุ่งเรือง หรือ น้องพาย นักเรียนชั้นม.6 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.99 ซึ่งสอบติดอันดับหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ที่บ้านทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับระบบน้ำภายในอาคาร เคยสอบติดคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลแต่ไม่อยากเป็นหมอ จึงไม่ได้ไปรายงานตัว ตนเองชอบเรียนวิชาเคมีมากและอยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนวิชาเคมี จึงเลือกเรียนเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

“เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบแอดมิชชั่นส์ต้อง ตั้งใจเรียนในห้องเรียนตลอด 3 ปีม.ปลาย ทำความเข้าใจทุกอย่างที่เรียนและจดจำเนื้อหาบทเรียนให้ได้เพราะถ้าไปเรียน กวดวิชาทีหลังจะไม่ได้ความรู้อะไรมากนัก แต่ก็เรียนกวดวิชาบ้างช่วงม.6ในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทยและสังคม ” น.ส.ศศิลดา กล่าว

นายกรกวิน พิชญโยธิน หรือ น้องอะตอม ชั้นม.6 ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สอบติดอันดับหนึ่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กล่าวว่า ที่บ้านแม่ทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่การกีฬาแห่งประเทศไทย พ่อทำธุรกิจส่วนตัว เรียนม.ปลายได้เกรดเฉลี่ย 3.94 ก่อนหน้านี้เคยสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯแต่ไม่ติด และมาสอบแอดมิชชั่นส์เลือกเข้าคณะพาณิชย์ฯเพราะชอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ อนาคตอยากทำงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

“เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบแอดมิชชั่นส์ของ ผมคือ การตั้งใจเรียนในห้องเรียนตลอด 3 ปี ซึ่งนอกจากทำให้ได้ความรู้เต็มที่แล้ว ยังฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อการบ้านที่ได้รับมาจากครู และฝึกทำข้อสอบเอนทรานซ์และแอดมิชชั่นส์เก่าๆ ย้อนหลังไป 10 ปี รวมทั้งเรียนกวดวิชาซึ่งผมเรียนหลายวิชาเช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพราะช่วยเสริมความรู้และทำให้รู้ว่าเราอ่อนในเนื้อหาจุดไหนบ้าง อย่างไรก็ตาม การเรียนในห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด” นายกรกวิน กล่าว

น.ส.พูลทรัพย์ อารีกิจ หรือ น้องสาม ชั้นม.6 ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ซึ่งสอบติดแอดมิชชั่นส์อันดับ หนึ่งคณะจิตวิทยาที่คณะจิตวิทยา จุฬาฯ กล่าวว่าที่บ้านพ่อเป็นข้าราชการกรมชลประทาน แม่อยู่บ้านเป็นแม่บ้าน เลือกเข้าคณะจิตวิทยาเพราะมีญาติเรียนคณะนี้ได้ฟังญาติเล่าให้ฟังแล้วชอบ อีกทั้งอาจารย์แนะแนวก็แนะนำด้วย อนาคตอยากทำงานเป็นนักจิตวิทยา ตอนเรียนม.ปลายได้เกรดเฉลี่ย 3.84 ส่วนเคล็ดลับเตรียมตัวสอบก็ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้เต็มที่ตั้งแต่ชั้นม.4 แต่ก็ไปเรียนกวดวิชาบ้าง ส่วนใหญ่เรียนในช่วงปิดเทอมวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และสังคม ซึ่งคิดว่าการเรียนในห้องเรียนเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้สอบติดแอดมิชชั่นส์

รศ.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ประธานหลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวว่า มสด. มีความพร้อมและยินดีต้อนรับนักศึกษาพิการที่จะมาเรียนร่วมทุกคน ซึ่งทาง มสด.มีศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา คอยช่วยเหลือและให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการที่เรียนร่วมใน มหาวิทยาลัยทุกระดับและทุกแขนงวิชา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1.บริการสนับสนุนนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เช่น บริการบันทึกเสียงลงเทปแทนเอกสารตำราปกติ บริการให้ยืมสื่ออุปกรณ์ ผลิตหนังสือ เอกสาร ตำรา อักษรเบรลล์ และจัดทำสื่อภาพนูน บริการอ่านข้อสอบและพิมพ์ข้อสอบอักษรเบรลล์

2.บริการสนับสนุนนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เช่น บริการล่ามภาษามือและจดคำบรรยายในชั้นเรียน บริการสอนเสริม บริการฝึกพูดและแก้ไขการพูด 3.บริการสนับสนุนนักศึกษาออทิสติก บริการผู้จดบันทึกคำบรรยาย บริการสอนเสริม และ4.บริการเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ Learning disabilities, LD และการจัดระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy System) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาโดยนักศึกษาปกติเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลือในเรื่องของการเรียน การอ่านหนังสือ การติวการบ้านและข้อสอบ เพื่อเป็นการปลูกฝังการมีน้ำใจให้กับนักศึกษา ในการเรียนรู้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ นอกจากนี้ทางหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ยังได้จัดโครงการสนับสนุน นักศึกษาพิการเรียนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน ด้านสังคม การส่งเสริมการสอนอาชีพเสริม รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพต่างๆ

credit : คมชัดลึก , WisdomRoute , eduzones.com

1 ความเห็น

  1. aniie said,

    เก่งนะเนี่ยย ย
    แต่บล๊อคเมิงข่าวสารเยอะไปหน่อย ยย ย
    เอาเรื่องเกี่ยวกับดารา ดวง ทายจัยมาลงนะ.
    น่าจะสนุกก่านี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: